browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

HYMNS

ආදරයක මහිමේ

ජේසු රජාණනි

ශුද්ධවූ ජුවාම් දල් බස්තෝනි ගී
 1. 01 ඔබ තුරුළට වී
 2. 02 ජෙසුනී මගෙ
 3. 03 ගියාදෝ දුරස්වෙන්න
 4. 04 ආදරයක මහිමේ
 5. 05 මට දරන්න බෑ
 6. 06 පිපි නෙළුම්
 7. 07 මගෙ දෑස
 8. 08 ආදරෙයි මගෙ ජෙසු
 9. 09 හෙමින් සැරෙ ගලනා
 10. 10 කුරුසියෙ පාමුල
 11. 11 ප්‍රශංසා වේවා
 12. 12 අප දුබලයයි කියා
 13. 13 දාවිතු වාගෙ
 14. 14 ඇයිදෝ මා පිළිකුල්
 15. 15 ඔබෙ අත දිගු කරලා
 16. 16 හොසන්නා හොසන්නා
 17. 17 සීතල සුළග
 1. 01 පරලෝක මන්නාවෙනි
 2. 02 ජේසු රජාණනි
 3. 03 දිව්‍ය ශ්‍රී පූපෙනි
 4. 04 සිරස නමා
 5. 05 හදට හද ඇදේ
 6. 06 මා රැකවරණය
 7. 07 දිව්‍ය ජේසු මේ නමා
 8. 08 මිනිස් සතට
 9. 09 ජේසු දෙවියනි
 10. 10 ජේසුනි මගේ දිවිය
 11. 11 සුවඳ මල් තබා
 12. 12 සමන් පිච්ච
 13. 13 ජේසුනි ඔබ වේ
 14. 14 පිපස නිවාගන්න
 15. 15 කිතු සමිඳුන්
 16. 16 අප ගලවා
 1. 01 දෙවිදුන් අසිරින්
 2. 02 දෙවි සමිදුන් තුල
 3. 03 දුහුදු මලක සුහද විහිදුනා
 4. 04 පිචෝනා දෙශෙය්
 5. 05 මංගල  සිරියෙන්
 6. 06 මෙ මංගල
 7. 07 මුනිදුතුමෙනී ජුවාම්
 8. 08 මුනිදෙ මුනිදෙ
 9. 09 පහන් රුකක් තනා
 10. 10 පිචෝනා දෙශයේ
 11. 11 සාන්ත ජුවාම් මුනි පිය
 12. 12 සාන්ත වූ මුනිදුනි
 13. 13 සුරිදු වෙතෙ
 14. 14 සුසුදු දිවිය
 15. 15 O Blessed John

දෙනෙත් අතරින්

අළුත් ඉරක්

මම නුඔ කිසිදා
 1. 01 දෙනෙත් අතරින්
 2. 02 ස්වාමින්  වහන්සේ
 3. 03 ඔබෙ දෙපාමුල
 4. 04 මගෙ සිතට සහනය
 5. 05 සමරා බැතින්
 6. 06 වචනයෙ දාසියයි
 7. 07 සිත හැරී මා එනතුරා
 8. 08 සමිදුනි ඔබ මට
 9. 09 සමිදුනි ඔබ ඉදිරියෙ
 10. 10 ඔබ මා අසලින් සිටිය
 11. 11 කොතෙනද
 12. 12 නවමු පණක් ලබලා
 1. 01 අළුත් ඉරක්
 2. 02 හිරු පායන විට
 3. 03 දෙවන් පහන්
 4. 04 ලේ කිරි කරලා
 5. 05 ඈතින් ඇසෙනා
 6. 06 සමි‍දුනේ සමිදුනේ
 7. 07 ප්‍රේමය පතමු
 8. 08 දහසක් අතරින් මා
 9. 09 මා පියුමක්
 10. 10 සාමයේ මිහිර බෙදා
 11. 11 අප දිවි දෙරණට
 12. 12 උපදිනවා
 1. 01 ශුද්ධාත්මයාණෙනී
 2. 02 මම නුඔ කිසිදා
 3. 03 සමිදුනි සිරි පතුල්
 4. 04 සුදසුන අභියස
 5. 05 දුක් කරදර
 6. 06 සමිදෙ ඔබ දෙපා
 7. 07 සමිදුන් මැව්ව දිනය
 8. 08 මා ඔබෙන්
 9. 09 ඔබ හට ප්‍රසන්න
 10. 10 නොසිඳී ගලනා
 11. 11 සුව සහනය
 12. 12 ආරම්භය සමින්දුන්වේ

ආදරයට ලියවුනු ගී

මරිමව්ට ගැයෙන ගී

ඔබේ අතැඟිලි මත

 1. 01 හැමදාමත් ඔබ
 2. 02 අහස දිහාවෙත්
 3. 03 මල් පෙත්තක අැති
 4. 04 ගංගාවො
 5. 05 දිය බිදුවක්
 6. 06 කදු යාය මැදින්
 7. 07 ඇතර ගියත්
 8. 08 ස්වාමිනි පියාණෙනි
 9. 09 ගහක ඉතුරැ
 10. 10 මගෙ නෙතට
 11. 11 මරියණි නමො
 12. 12 මුනිදුනි සාන්තනතොනි
 1. 01 ලිලිය සේය
 2. 02 මා මව්නි
 3. 03 නෙලුම් පිපීලා
 4. 04 නෙලුම් පිපීලා
 5. 05 සගපුර රන්මිණි
 6. 06 සන්තානා මෑණියෙනි
 7. 07 සුරිඳු ජේසු
 8. 08 නමෝ මරියනි
 9. 09 වේවා මා මාතා 
 1. 01 ඔබේ අතැඟිලි මත
 2. 02 ඉඩ දෙන්නම් සමිදුනෙ
 3. 03 මගෙ නම කියා
 4. 04 කල්වාරියේ
 5. 05 සමිදාණෝ මගේ
 6. 06 ජීවනයෙ සමිදා
 7. 07 මා බලවත් කරනා
 8. 08 නසා මමත්වය
 9. 09 සිත සුවපත් වී
 10. 10 පසසමි සමිදුන්

සඳ දෝතට ඒවී

තාරණ

පාද නමස්කාරය සඳහා
 1. 01 සුදතුම් හඬින් පිබිදී 
 2. 02 පුන් සඳක් වාගේ 
 3. 03 ජේසුනි ඔබ
 4. 04 වසන්තයක්
 5. 05 මට මාව ඇති වුනා වගේ
 6. 06 සද දෝතට ඒවී
 7. 07 මතුවන බාධා
 8. 08 මාවතේ කටු
 9. 09 සිනහා රැලි
 10. 10 යනවාද ඔබත්
 11. 11 මල් රේණු
 12. 12 දවසක් දා
 13. 13 නවතින්න ඉතින්
 14. 14 වේ ප්රශංසා
 1. 01 මල් උයනයි
 2. 02 මුතුරාණනි
 3. 03 තීන්දුවක්
 4. 04 කුරුසියක්
 5. 05 වරක් නොවෙයි
 6. 06 බාලොලි
 7. 07 ඔබ මගෙ
 8. 08 වත් සුනු
 9. 09 ධර්මය
 10. 10 සමිදේ
 11. 11 එපා
 12. 12 සමාව
 13. 13 කටුඔටුන
 14. 14 මරණයට
 1. 01 පෙම්බර ජේසුනි
 2. 02 සෙවනැලි මත
 3. 03 ජේසුනි මරණයට
 4. 04 දෙවින්දුනේ අප වෙතේ
 5. 05 යහනක විලසේ
 6. 06 මා පියුමක්
 7. 07 කිතුනේ ඔබේ
 8. 08 මා ජේසු
 9. 09 මා ජේසු 2
 10. 10 ජෙසුතුමෙනි
 11. 11 ජේසුනි කල්වරියේ
 12. 12 කුරුසේ
 13. 13 බලව් බලව්
 14. 14 ජේසුනි ලෝකයන්
 15. 15 දක්වත ඔබ

කැකුළු ගී 1

කැකුළු ගී 2

පාස්කු ගී

 1. 01 බාලයන් මා වෙතට
 2. 02 බින්දු බින්දු
 3. 03 බියපු අපට
 4. 04 හිරුරැස් කිරණින්
 5. 05 ඉහල ගන්ගේතෝ
 6. 06 කාසි සොයන්නේ
 7. 07 කිතු සමිඳුන්
 8. 08 කොහොම කියන්නද
 9. 09 ලස්සන සමනලයක්
 10. 10 ලොව බිහිකරලා
 11. 11 නමෝ නමෝ
 12. 12 නංගියේ
 13. 13 නීල ආකාසේ
 14. 14 ඔබේ ඇත දිගු කරලා
 15. 15 පෙර රජ දරුවෝ
 16. 16 පුංචි ලමය්
 17. 17 රැකවල් දූතයෝ
 18. 18 සුදු වුනත් හොඳය්
 19. 19 සුවඳ මලක් වගේ
 20. 20 பாலரை என்னிடத்தில்
 21. 21 Holy Childhood
 1. 01 බාලයන් මා වෙතට 
 2. 02 ගියාදෝදුරස්වෙන්න
 3. 03 ජේසුට අපි
 4. 04 උන්ම මරාගන
 5. 05 පුංචි රහසක්
 6. 06 කුසු කුසු
 7. 07 ළමා අපෙන්
 8. 08 ඔට්ටුයි ඔට්ටුයි
 9. 09 පල්ලියේ සීනුව
 10. 10 පුංචි දියණියේ
 11. 11 සැමදා උදයේ
 12. 12 තරු දහසක් අතරේ
 13. 13 ලියාගන්න දෙයක්
 14. 14 ගතින් සිතින්
 15. 15 දුගී ගවහළේ
 16. 16 ඔබ අමතන
 17. 17 දෙවිඳු පිහිට
 18. 18 සෙල්ලම් තුවක්කු එපා
 19. 19 සියල් සිරි
 20. 20 பாலரை என்னிடத்தில்
 21. 21 Holy Childhood
 1. 01 දිව්‍ය ජෙසු මෙ තමා
 2. 02 සිරස නමා
 3. 03 අහෝ ලෝ පව් නිසා
 4. 04 දුක් කරදර කුරැසිය
 5. 05 හදට හද අදේ
 6. 06 ජේසුනී මරනයට
 7. 07 කල්වාරියේ කුරැසියේ
 8. 08 කුරැසේ නැග අත්
 9. 09 කුරැසිය මත දිවි
 10. 10 කුරැසියේ පාමුල
 11. 11 කුරුසියේදී දිවි පිදුවා
 12. 12 මා බලවත් කරනoo
 13. 13 මා දුබලයයි
 14. 14 මා ජේසු මම කළ
 15. 15 මගේ දිවි
 16. 16 මගේ ජීවනයම ඔබවේ
 17. 17 මල් උයනේදී
 18. 18 සමිදුනේ සමිදුනේ
 19. 19 සෙවනැලි මත
 20. 20 සෙනෙහස ගලා ගියා
 21. 21 සැලෙන හදින්
 22. 22 සුව කරන්න මා
 23. 23 සුවය සමිදුන්ගේ
 24. 24 වැටි වැටි මා යලි
 25. 25 යහනක විලසේ

මුණිවරැන්ට ගැයෙන ගී

 1. 01 සුරැකිව සුරකින්න
 2. 02 පාදුවා නගරයේ
 3. 03 සුරකින සුරකින 
 4. 04 ඉල්ලන දේ