browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

කිතුනු ගී

 

කිතුනු ගී

PDF

WORD

FONT

 

 

ඇතුළුවීමේ ගී

AUDIO

MP3

MIDI

NOTES

 

 

1- ඒව් අප ෙතාස
2 – අහස ඔබේ
3 – ගී හඩ නගමින්
4 – ගයව් ගයව්
5 – යමු යමු යමු අපි
6 – දෙවිදු පුදට
7 – ජය ජය ජය හඩ
8 – අහස පොලොව
9 – සියල් ජනයනෙ
10- අපව මවා සැමදා රකින

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 1
2

4
5 5 
6

7
8
9
10

1 1
2
3
4
5 5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


 

11 – පිනිපින්දු සෙලෙනා
12 – බින්දු බින්දු
13 – කොඩි නන්ග්වාල
14 – රස ගීත ගයලා
15 – පොඩි පොඩි කුරුලානේ 
16 – දෙවිඳුනි එමි මම
17 – උපදින හොඳ දවසක්
18 – කුරුළු රංචු
19 – ඔදින් වැඩි
20 – මංගල සිරියෙන්

11
12
13
14
15
16

17
18
19

20

11
12
13
14
15
16
17 17
18
19
20

11
12
13
14
15
16
17 17
18
19
20

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20


  21 – හිරු පායන විට
22 – ගයමු වයමු
23 – පුදසුන වෙතට ඇදී
24 – නිල් ගුවනේ
25 – අරුණලු නැගෙන වෙලාවේ
26 – සුනිල දියේ
27 – අළුත් ඉරක් පායලා
28 – දහසක් සිතුවිලි
29 – හිරු නැග එන විට
30 – එක සිතින්
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21
22
23
24
25
26
27
28 28
29
30

21
22
23
24
25
26

27
28
 28
29
30
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

31 – දෙවිඳුන් ගුණ කරුණා
32 – දෙවි සමිඳුන් හට පින්දෙව
33 – වීමත් දොරටුව
34 – ලොව මුදනා ලෙස
35 – පෙමැති රජිඳුන්
36 – සමිදුන් පුදන්න

31
32
33
34
35
36
31
32
33
34
35
36

31
32
33
34
35
36

 
             
 

මෙනෙහි කිරීමේ ගී

AUDIO MP3 MIDI    
 

37 – අදහමි මගේ සමිදුනේ
38 – ඔබයි අපට
39 – මා රැකවරණය
40 – මා රැකවරණය සමිදා වේ
41 – මගේ රකවරණේ
42 – දියත සොයා
43 – මගේ හද සමිඳුන්
44 – සමිඳුන් වෙත මගේ
45 – අපේ ගත සිත
46 – දය ගුණ කඳේ
47 – යහ මග යන සැම
48 – දෙවිඳුනි අප වෙතේ
49 – සමිඳුනි ඔබේ පෙම්
50 – දෙවිඳු වඳින

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
37
38
39
40 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

37
38
39
40 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

 


 

51 – එලිය ඔබ මගේ
52 – සමිඳේ ඔබ ඔබේ දෙසට
53 – කරුණාබර අප පිය දේවින්දේ
54 – අඳුරු මගේ සිතේ
55 – අලුත්ම ගීයෙන්
56 – තේජස මහිමය
57 – එන්න යන්න මා හා
58 – හෙම්බල ජෙරුසෙලමේ
59 – වෙති වෙති හිමි පාණෝ
60 – සුර සෙන් බල පිරිසේ

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
51 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
51 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
 
 

61.- මහ කරුණා
62 – හරවා කන් ඔබේ
63 – සැලෙන හදින්
64 – සප්ත සයුරේ
65 – දේව වචනයේ
66 – ප්‍රේමය වේ උතුම්
67 – අදහමි වචනේ ඔබේ
68 – දේව වදන
69 – එලියට පත්වනු
70 – හද පත්ලෙන් මගේ

61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

61
62
63
64 64
65
66

67
68
69
70
61
62
63
64 64
65
66

67
68
69
70
   
  71 – පෙන්වනු පෙන්වනු
72 – සමිඳුන් ජනතාවේ
73 – අරකිනු මා අරකිනු
74 – යුද්දෙට අත මගෙ
75 – හිරු උදා වෙලා
76 – දෙසට කඳුකරෙ
77 – කන්කළු රස බර
78 – වෙහෙසෙන්නෝ
79 – මා පියුමක්
80 – මා සඳහා 
71
72

73
74
75
76
77
78

79 79
80
71
72 72
73
74
75
76
77
78
79
80
71
72 72
73
74
75
76
77
78
79
80
   
  81 – දේව වචනයට
82 – අපගේ ජීවිත රහසයි
83 – ඈතින් ඇසෙනා
84 – දේව වදනට තුති පැසසුම්
85 – පසසා පසසා අත් බවෙ
86 – දහම් වැඩුමට
87 – පියාණනි මවෙත ආදරේ
88 – අහස වෙතට
89 – ඔබ ඔබට මෙන්ම
90 – සිහිවෙනවා 
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
   
  91 – අසුන් අරා
92 – පසස පසස සමිදාණන්
93 – සමිඳුනි ඔබ මට
94 – සුවඳ දිදී පිපුණ උදේ
95 – අමතක නොවේ
96 – දෙවිඳුන්ගේ වචනෙ
97 – වටහා ගන්නට
98 – දේව වචනෙ
99 – දෙවිඳුන්ගේ හඬ
100 – ජීවිතේ මට
101 – දේවින්ගේ මහිමේ
102 – අනන්තයේ දේව වදනෙනි 
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
   
             
  පිදීමේ ගී
AUDIO MP3 MIDI    
  103 – දෙවි පියාණනි
104 – මේ පුදන පඬුරු
105 – සියලු බලැති දෙවින්දුනේ
106 – දෙවිඳුනි ඔබ හට
107 – කල්වාරියේ
108 – බාර ගන්න
109 – පුදමු පඬුරු
110 – තුතිවේ පියේ
103
104
105
106

107
108
109

110
103
104
105
106
107
108
109
110

103
104
105
106
107
108
109
110
   
  111 – සියලු බලැති දෙවිඳු
112 – පිළිගෙන මේ පූපේ
113 – අප සතූ සැම දේ
114 – මගෙ ආදර හැම හැඟුමම
115 – ඔබ සමගින් යාග වන්න
116 – අපගේ පඬුර වේ
117 – සාර කෙතේ
118 – මල් සුවන්දේ
119 – මොනවට ඔබ මට
120 – මගෙ ජීවිතේ

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
   
  121 – සදාත නේ සදාණ නේ
122 – පුදසුනේ පිදෙන මේ
123 – ලොව මැව් දෙවිඳුට
124 – පවට නැමුනු
125 – පෙමින් පිදුණ
126 – ජේසුනි මගෙ දිවිය
127 – රත්තරන් මුතු
128 – සුව දේ සපිරි
129 – පූප ලෙසට
130 – සුවඳ මල් තබා 
121
122

123
124
125
126
127
128
129
130

121
122
123
124
125
126
  126
127
128 128
129
130

121
122
123
124
125
126 126
127
128 128
129
130
   
  131 – මල් පහන් පුදා
132 – දෑත වෙහෙසා
133 – මේ යාගික පිදුමේ
134 – හද බැති තුති මල්
135 – හාමතේ
136 – ඔබට පුදමි
137 – මට ආසයි
138 – ලබා ඔබේ
139 – පූපය මිදී දිය
140 – රැගෙනෙමි මා සතු
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
   
  141 – පැතුම් ලොවක්
142 – සමන් පිච්ච
143 – පුංචි අපෙන්
144 – ආදර දෙවි පියෙ
145 – හිරු එළියේ
146 – තෙල් මල් සුහඳ
147 – අපගේ ශ්‍රමයයි
148 – මලක සුවඳ
149 – සමිඳු වෙතට
150 – බාර ගන්න දෙවි පියාණනේ

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

141
142
143
144
145
146 146
147
148 148
149
150
141
142
143
144
145
146 146
147
148 148
149
150
   
 
151 – යදිමු දෙවින්දුටා
152 – මගේ මහන්සියේ පලයි
153 – මොනවා ගෙනෙන්නද
154 – සමිඳු පුදට පඬුරු රැගෙන
155 – යාග පඬුරු
156 – පිදේ පියේ
157 – සාදුකාර දී
158 – සුවඳ සමන්
159 – සමිඳුනි ඔබටම
151
152
153
154
155
156
157
158
159
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
151
152
153
154

155
156
157

158
159
   
             
   බොදුන් ගී  AUDIO MP3  MIDI     
  160 – දුවන ලෙසට පවසේ පේලි
161 – ජීවන දායක පූපය මේ
162 – දය ප්‍රේමය ඇති තැන
163 – දක්වත ඔබ
164 – අල්ප වුනට කරන සේවේ
165 – පනතක් මම
166 – කිතු දෙටු සොහොයුරු
167 – අප ගැන මදකුත්
168 – දෙවියෝ වෙති සුල මුල
169 – පිපාස නිවා ගන්න
170 – මගේ ජීවනයම ඔබවේ
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
160
161
162
163
164
165
166
167 167
168
169
170
160
161
162

163

164

165
166
167
 167
168

169

170
   
 

171 – දවසක දූවිලි
172 – කුමක් කමුද කුමක් බොමුද
173 – කඳුළු විලේ
174 – දහසක් අතරින් මා
175 – එන්න මාවෙත
176 – නිල තණ ගොල්ලේ
177 – නෙතට නොපෙනී
178 – ප්‍රේමය පතමු
179 – අප ගලවා ගැනුමට
180 – කොපමණ රස වෙතිදෝ

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 180
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 180
   
  181 – වෙමි මම මිදී වැල
182 – ඔබ අදහන්නෝ
183 – මොහොතින් මොහොතට
184 – දෙවි සමිඳුන්
185 – වැරහැලි එල්ලා
186 – මගෙ සිතට
187 –  ජේසු සමිදේ
188 – සමගි වමු
189 – ඉසුරු සැපත්
190 – හදට හද ඇදේ
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
181
182
183
184
185
186
187 187
188
189
190
181
182
183
184
185
186
187 187
188
189
190
   
  191 – ජීවයේ ආහාරය
192 – ජේසුනි ඔබවේ
193 – යනවා අයෙත් මා එනවා
194 – මා හද දොර ළඟ
195 – දෙවියනේ ඔබ
196 – ඉරට එලිය දීලා
197 – සමගි දහම
198 – තිලෝම සුරකිනවා
199 – දෙවි සමින්දනෝ
200 – කුසගිනි වෙමි
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 200
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 200
   
  201 – සමිඳේ මම සූදානම
202 – ලොවේ පහස
203 – කාලය එනතුරු
204 – මිනිසියාවේ
205 – පිපස නිසා
206 – පූජනීය ප්රෙමයි
207 – ඉඩ දෙන්නෙපා
208 – කිතු සමිඳු සවිය
209 – අරලිය නාමල්
210 – මිතුරනට වගේ
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 210
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 210
   
 

211 – සමිදේ ඔබේ කූඩාරමේ
212 – මල් ගොමු වල
213 – නැත මට තනියක්
214 – පෙම් කරන්න එකිනෙකාට
215 – අපි පොළොවේ ලුණු වෙමු
216 – ලබා ගන්න සාදා කාල ජීවිතේ
217 – මගේ පාද පමණක් නොව
218 – හිමි සන්දේ ඔබ තමා
219 – තදම දුකින්
220 – පව් කොඩක් කොඩක්

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
211
212
213
214
215
216 216
217
218
219
220
211
212
213
214
215
216 216
217
218
219
220
   
 

221 – සිතුවිල්ලක් විලසින් මා
222 – කුඩා දරුවකු සේ
223 – අඩමින්  දුකසේ
224 – සමාරිතානු ලඳ
225 – රන් දහදිය වගුරා
226 –
එන්න සමිඳුනේ
227 – යාවේ සමිඳුනේ
228 – සමිඳු දේවින්දේ
229 – අමා රන්ජින්දුනේ
230 – සුහද ප්‍රේමය

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
221
222 222
223
224
225
226
227
228
229
230
221
222 222
223
224
225
226
227
228
229
230
   
 

231 – වරල් සලා
232 – ඔබේ දයා සෙනේ
233 – මිනිස් සතට
234 – ගවන සරණ
235 – නැගැ එන හිරු
236 – දිව බොන්දුනෙන්
237 – පුංචි පුංචි තාරකා
238 – ඔබ සිරුරෙන්
239 – බාලයන් මා වෙතට
240 – සුවඳ කැකුළු

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
231
232 232
233
234
235
236
237
238
239 239
240
231
232 232
233
234
235
236
237
238
239 239
240
   
 

241 – අණබෙර ගස
242 – සමිඳුන් ආත්මය
243 – අපට ලොවක්
244 – ඉල්ලා යදින දේ
245 – දිනපතා උදාවන
246 – මා තුලට වඩින්නට
247 – දෙවි සමිඳේ
248 – හෙම්බල ආත්මයේ
249 – රුවන් පහනක්
250 – වැටී වැටී මා යලි
251 – සිහිල් සුළං

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
   
             
  සමුගැනීමේ ගී
Audio MP3 MIDI    
 

252 – සමිදුන් හට තුති ගී පූජා
253 –
තුටු සිත වඩවව්
254 – සමිදුට ජයවේ
255 – ලෝකෙට දෙන්න මෙදා
256 – ඔබ අප කැව්වා
257 – සාමයේ ප්‍රීතියේ
258 – තුති ප්‍රශංසා වේ
259 – තුති පුදම් ඔබට සමිදේ
260 – දෙවිදුන්ගෙන්

252
253
254
255
256
257
258
259
260
252
253
254
255
256
257
258
259
260
252
253
254
255
256
257
258
259
260
   
 

261 – සාමයෙ මිහිර බෙදා
262 – සමිදුනි ලස්සන
263 – කිතු සමිදුන් ජය දද
264 – අප දිවි දෙරණට
265 – සදහම් දැහැමින්
266 – සාමය දුන්නේ
267 – දෙවිදුන් හදුනන්නේ
268 – තණ්හාවෙන් බොදවු
269 – තෙදැති ඔද ඇති
270 – දෙවි පිය සමිදේ
271 – සාමයේ ජීවිත මග
272 – මේ මගුල වසරේ
273 – සාම මිහිර විහිදා

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
261 261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271 271
272
273
261 261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271 271
272
273
   
             
  ගායනා පූජා සදහා ගී Audio MP3 MIDI    
  274 – සමිදරැවාණනේ
275 – ස්වාමිනි කරැණා කළ මැනව
276 – සමාවන්න සමාවන්න
277 – සමිදුනේ සමිදුනේ
278 – සමාවුව මනේ
279 – අදුරැ ලොවක්
280 – සමාවන්න සමාවන්න
274
275
276
277
278
279
280
274
275
276
277
278
279
280
274
275
276
277
278
279
280
   
  281 – කමා කළ මැනේ
282 – දෙවි සමිදේ ගුණ කරැණා
283 – පාපි සිතැති
284 – ආදර ජේසු
285 – සුරලොව දෙවිදුට
286 – සගපුර දෙවිදුට
287 – සගයේ දෙවිදුට
288 – දෙවි සමිදුන් හට
289 – මහිමේ උස් මණ්ඩලේ
290 – සුරලොව බැජඹෙන
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
281
282
283
284
285
286
287 287
288
289
290
281
282
283
284
285
286
287 287
288
289
290
   
  291 – සගලොව දෙවිදුට
292 – සුරලොවේ දෙවිදුන්
293 – සගේ දෙවිදුට
294 – ශුද්ධවන්ත වන සෙක
295 – සුද්දය සුද්දය
296 – සුවිශුද්ධය මහා බලැති
297 – සුවිසුද්දය
298 – හේළි හේළි
299 – සුද්දවු මහිමතාවේ
300 – සිවිශුද්ධය
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
291
292
293 293
294
295
296
297
298 2 3

299
300
291
292
293 293
294
295
296
297
298 2 3
299
300
   
 

301 – සුරලොව බැබෙලේ
302 – සගයේ අපගේ පියේ
303 – සුරලොවේ පියාණනි

304 – ත්‍රී ඒක සුර ජේසුනේ
305 – සගයේ වසන
306 – සුරලොවේ සුර පියේ
307 – සග වැසි
308 – පියාණනි ඔබේ නම
309 – අපගේ සග වැසි
310 – සගපුර වැජඹෙන

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
301
302
303 303
304 304
305
306
307
308
309
310
301
302
303
303
304 304
305
306
307
308
309
310
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
 
  311 – ලෝ පව් උසුලන
312 – දෙව් අජබාලකයෝ
313 – ලෝ පව්
314 – ලෝක පාප හරණ
315 – ලොවේ සත් සැම
316 – ලොවේ පාප අදුර
317 – ලෝ පව් දුරලන
318 – ලෝක පාප හරණ
311
312
313
314
315
316
317
318
311
312
313
314
315
316
317
318
311
312
313
314
315
316
317
318
311
312
313
314
315
316
317
318
 
             
  ජේසුතුමන්ට ගී
Audio
MP3
MIDI
NOTES
 
             
             
             
     
             

 

IF YOU HAVE MIDI (MUSIC) OR  AUDIO (VOICE) FILES OR MUSIC NOTES FOR ANY OF THE ABOVE HYMNS, PLEASE CONTACT SUPUWATHA TEAM – supuwatha@inbox.com
Thank you so much.
Jesu Pihtai.

 

SUPUWATHA TEAM.