TEST

කිතුනු ගී

PDF

WORD

FONT

NOTES

 

ඇතුළුවීමේ ගීතිකා 

AUDIO

MINUS 1

MIDI

NOTES

 

  1- ඒව් අප තොස 1 1 1 1  
  2 – අහස ඔබේ 2  
  3 – ගී හඩ නගමින්  
  4 – ගයව් ගයව් 4  
  11 – පිනිපින්දු සෙලෙනා 11 11 11 11 , 11 11  

 

11 – පිනිපින්දු සෙලෙනා
12 – බින්දු බින්දු
13 – කොඩි නන්ග්වාල
14 – රස ගීත ගයලා
15 – පොඩි පොඩි කුරුලානේ 
16 – දෙවිඳුනි එමි මම
17 – උපදින හොඳ දවසක්
18 – කුරුළු රංචු
19 – ඔදින් වැඩි
20 – මංගල සිරියෙන්

1111
12
13
14
15
16

1717
18
19

2020

1111
1111
1212
1313
1313
1414
1515
1616
1717
1717
18
1919
2020
2020

11 11
12
13 13
14
15
16
17 17
18
19
20 20

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

 

21 – හිරු පායන විට
22 – ගයමු වයමු
23 – පුදසුන වෙතට ඇදී
24 – නිල් ගුවනේ
25 – අරුණලු නැගෙන වෙලාවේ
26 – සුනිල දියේ
27 – අළුත් ඉරක් පායලා
28 – දහසක් සිතුවිලි
29 – හිරු නැග එන විට
30 – එක සිතින්

2121
22
23
24
25
26

2727
2828
29
3030

2121
2222
2323
2424
25
26

2727
2828
2828
29
3030

21
22
23
24
25
26

27
28 28 28
29
30

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

 

31 – දෙවිඳුන් ගුණ කරුණා
32 – දෙවි සමිඳුන් හට පින්දෙව
33 – වීමත් දොරටුව
34 – ලොව මුදනා ලෙස
35 – පෙමැති රජිඳුන්
36 – සමිදුන් පුදන්න

31
32
33
34
35
36

31
32
33
34
35

36

31
32
33
34
35

36

 

 

 

මෙනෙහි කිරීමේ ගී

AUDIO

MINUS 1

MIDI

NOTES

 

 

37 – අදහමි මගේ සමිදුනේ
38 – ඔබයි අපට
39 – මා රැකවරණය
40 – මා රැකවරණය සමිදා වේ
41 – මගේ රකවරණේ
42 – දියත සොයා
43 – මගේ හද සමිඳුන්
44 – සමිඳුන් වෙත මගේ
45 – අපේ ගත සිත
46 – දය ගුණ කඳේ
47 – යහ මග යන සැම
48 – දෙවිඳුනි අප වෙතේ
49 – සමිඳුනි ඔබේ පෙම්
50 – දෙවිඳු වඳින

37
3838
39
4040
41
42
43
44
45

4646
47
4848
49
50

37
38
39

4040
4040
4141
4242
43
44
45

4646
47
4848
49
50

37
38
39
40 40
41
42
43
44
45

46 46
47
48
49
50

 

 

 

51 – එලිය ඔබ මගේ
52 – සමිඳේ ඔබ ඔබේ දෙසට
53 – කරුණාබර අප පිය දේවින්දේ
54 – අඳුරු මගේ සිතේ
55 – අලුත්ම ගීයෙන්
56 – තේජස මහිමය
57 – එන්න යන්න මා හා
58 – හෙම්බල ජෙරුසෙලමේ
59 – වෙති වෙති හිමි පාණෝ
60 – සුර සෙන් බල පිරිසේ

51
52
53
54
55
56
57
58

59
60

51 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

51 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

 

 

 

61.- මහ කරුණා
62 – හරවා කන් ඔබේ
63 – සැලෙන හදින්
64 – සප්ත සයුරේ
65 – දේව වචනයේ
66 – ප්‍රේමය වේ උතුම්
67 – අදහමි වචනේ ඔබේ
68 – දේව වදන
69 – එලියට පත්වනු
70 – හද පත්ලෙන් මගේ

61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

61
62
63
64 64
65
66

67
68
69 69
70

61
62
63 63
64 64
65
66
67
68
69
70

 

 

 

71 – පෙන්වනු පෙන්වනු
72 – සමිඳුන් ජනතාවේ
73 – අරකිනු මා අරකිනු
74 – යුද්දෙට අත මගෙ
75 – හිරු උදා වෙලා
76 – දෙසට කඳුකරෙ
77 – කන්කළු රස බර
78 – වෙහෙසෙන්නෝ
79 – මා පියුමක්
80 – මා සඳහා 

71
72

73
74
75
76
77
78

79 79 79
80

71
72 72
73
74
75

76
77
78
79
80

71
72 72
73
74
75

76
77
78

79
80

 

 

 

81 – දේව වචනයට
82 – අපගේ ජීවිත රහසයි
83 – ඈතින් ඇසෙනා
84 – දේව වදනට තුති පැසසුම්
85 – පසසා පසසා අත් බවෙ
86 – දහම් වැඩුමට
87 – පියාණනි මවෙත ආදරේ
88 – අහස වෙතට
89 – ඔබ ඔබට මෙන්ම
90 – සිහිවෙනවා 

81
82
83
84

85
86
87
88
89
90

81
82
83
84
85
86

87
88
89
90

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

 

 

 

91 – අසුන් අරා
92 – පසස පසස සමිදාණන්
93 – සමිඳුනි ඔබ මට
94 – සුවඳ දිදී පිපුණ උදේ
95 – අමතක නොවේ
96 – දෙවිඳුන්ගේ වචනෙ
97 – වටහා ගන්නට
98 – දේව වචනෙ
99 – දෙවිඳුන්ගේ හඬ
100 – ජීවිතේ මට
101 – දේවින්ගේ මහිමේ
102 – අනන්තයේ දේව වදනෙනි 

91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102

91
92

93
94
95

96
97
98
99
100
101
102

91
92

93
94
95

96
97
98
99
100
101
102

 

 

 

පිදීමේ ගී

AUDIO

MP3

MIDI

NOTES

 

 

103 – දෙවි පියාණනි
104 – මේ පුදන පඬුරු
105 – සියලු බලැති දෙවින්දුනේ
106 – දෙවිඳුනි ඔබ හට
107 – කල්වාරියේ
108 – බාර ගන්න
109 – පුදමු පඬුරු
110 – තුතිවේ පියේ

103
104
105
106

107
108
109
110

103
104
105
106
107
108
109
110

103
104
105
106
107
108
109
110

 

 

 

111 – සියලු බලැති දෙවිඳු
112 – පිළිගෙන මේ පූපේ
113 – අප සතූ සැම දේ
114 – මගෙ ආදර හැම හැඟුමම
115 – ඔබ සමගින් යාග වන්න
116 – අපගේ පඬුර වේ
117 – සාර කෙතේ
118 – මල් සුවන්දේ
119 – මොනවට ඔබ මට
120 – මගෙ ජීවිතේ

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

 

 

 

121 – සදාත නේ සදාණ නේ
122 – පුදසුනේ පිදෙන මේ
123 – ලොව මැව් දෙවිඳුට
124 – පවට නැමුනු
125 – පෙමින් පිදුණ
126 – ජේසුනි මගෙ දිවිය
127 – රත්තරන් මුතු
128 – සුව දේ සපිරි
129 – පූප ලෙසට
130 – සුවඳ මල් තබා 

121
122

123
124
125

126
127
128
129
130

121
122
123
124
125
126 126
127
128 128
129
130

121
122
123
124
125
126 126
127
128 128
129
130

 

 

 

131 – මල් පහන් පුදා
132 – දෑත වෙහෙසා
133 – මේ යාගික පිදුමේ
134 – හද බැති තුති මල්
135 – හාමතේ
136 – ඔබට පුදමි
137 – මට ආසයි
138 – ලබා ඔබේ
139 – පූපය මිදී දිය
140 – රැගෙනෙමි මා සතු

131
132
133
134
135
136
137

138
139
140

131
132
133

134 134
135
136

137
138
139
140

131
132
133

134 134
135
136

137
138
139
140

 

 

 

141 – පැතුම් ලොවක්
142 – සමන් පිච්ච
143 – පුංචි අපෙන්
144 – ආදර දෙවි පියෙ
145 – හිරු එළියේ
146 – තෙල් මල් සුහඳ
147 – අපගේ ශ්‍රමයයි
148 – මලක සුවඳ
149 – සමිඳු වෙතට
150 – බාර ගන්න දෙවි පියාණනේ

141
142
143

144
145
146
147
148
149
150

141
142
143
144
145

146 146
147
148 148
149
150

141
142
143
144
145

146 146
147
148 148
149
150

 

 

 

151 – යදිමු දෙවින්දුටා
152 – මගේ මහන්සියේ පලයි
153 – මොනවා ගෙනෙන්නද
154 – සමිඳු පුදට පඬුරු රැගෙන
155 – යාග පඬුරු
156 – පිදේ පියේ
157 – සාදුකාර දී
158 – සුවඳ සමන්
159 – සමිඳුනි ඔබටම

151
152
153
154
155
156
157
158
159

151
152
153

154
155
156

157
158
159 159

151
152
153

154
155
156

157
158
159 159

 

 

 

බොදුන් ගී

 AUDIO

MP3 

MIDI 

NOTES

 

 

160 – දුවන ලෙසට පවසේ පේලි
161 – ජීවන දායක පූපය මේ
162 – දය ප්‍රේමය ඇති තැන
163 – දක්වත ඔබ
164 – අල්ප වුනට කරන සේවේ
165 – පනතක් මම
166 – කිතු දෙටු සොහොයුරු
167 – අප ගැන මදකුත්
168 – දෙවියෝ වෙති සුල මුල
169 – පිපාස නිවා ගන්න
170 – මගේ ජීවනයම ඔබවේ

160
161
162

163 163
164
165
166

167
168
169 169
170

160
161
162
163
164
165
166

167 167
168
169
170

160
161
162
163
164
165
166

167 167
168
169
170

 

 

 

171 – දවසක දූවිලි
172 – කුමක් කමුද කුමක් බොමුද
173 – කඳුළු විලේ
174 – දහසක් අතරින් මා
175 – එන්න මාවෙත
176 – නිල තණ ගොල්ලේ
177 – නෙතට නොපෙනී
178 – ප්‍රේමය පතමු
179 – අප ගලවා ගැනුමට
180 – කොපමණ රස වෙතිදෝ

171
172
173

174 174
175
176
177
178
179
180

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 180

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 180

 

 

 

181 – වෙමි මම මිදී වැල
182 – ඔබ අදහන්නෝ
183 – මොහොතින් මොහොතට
184 – දෙවි සමිඳුන්
185 – වැරහැලි එල්ලා
186 – මගෙ සිතට
187 –  ජේසු සමිදේ
188 – සමගි වමු
189 – ඉසුරු සැපත්
190 – හදට හද ඇදේ

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

181
182
183
184
185
186
187 187
188
189
190

181
182
183
184
185
186
187 187
188
189
190

 

 

 

191 – ජීවයේ ආහාරය
192 – ජේසුනි ඔබවේ
193 – යනවා අයෙත් මා එනවා
194 – මා හද දොර ළඟ
195 – දෙවියනේ ඔබ
196 – ඉරට එලිය දීලා
197 – සමගි දහම
198 – තිලෝම සුරකිනවා
199 – දෙවි සමින්දනෝ
200 – කුසගිනි වෙමි

191
192
193
194
195
196
197
198
199

200

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 200

191
192
193
194
195
196
197
198
199

200 200

 

 

 

201 – සමිඳේ මම සූදානම
202 – ලොවේ පහස
203 – කාලය එනතුරු
204 – මිනිසියාවේ
205 – පිපස නිසා
206 – පූජනීය ප්රෙමයි
207 – ඉඩ දෙන්නෙපා
208 – කිතු සමිඳු සවිය
209 – අරලිය නාමල්
210 – මිතුරනට වගේ

201
202
203
204
205

206
207
208
209
210

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 210

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 210

 

 

 

211 – සමිදේ ඔබේ කූඩාරමේ
212 – මල් ගොමු වල
213 – නැත මට තනියක්
214 – පෙම් කරන්න එකිනෙකාට
215 – අපි පොළොවේ ලුණු වෙමු
216 – ලබා ගන්න සාදා කාල ජීවිතේ
217 – මගේ පාද පමණක් නොව
218 – හිමි සන්දේ ඔබ තමා
219 – තදම දුකින්
220 – පව් කොඩක් කොඩක්

211
212
213

214
215
216
217
218
219
220

211
212
213
214
215

216 216
217
218
219
220

211
212
213
214
215

216 216
217
218
219
220

 

 

 

221 – සිතුවිල්ලක් විලසින් මා
222 – කුඩා දරුවකු සේ
223 – අඩමින්  දුකසේ
224 – සමාරිතානු ලඳ
225 – රන් දහදිය වගුරා
226 – එන්න සමිඳුනේ
227 – යාවේ සමිඳුනේ
228 – සමිඳු දේවින්දේ
229 – අමා රන්ජින්දුනේ
230 – සුහද ප්‍රේමය

221 221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

221
222 222
223
224

225
226
227
228
229

230

221
222 222
223
224

225
226
227
228
229

230

 

 

 

231 – වරල් සලා
232 – ඔබේ දයා සෙනේ
233 – මිනිස් සතට
234 – ගවන සරණ
235 – නැගැ එන හිරු
236 – දිව බොන්දුනෙන්
237 – පුංචි පුංචි තාරකා
238 – ඔබ සිරුරෙන්
239 – බාලයන් මා වෙතට
240 – සුවඳ කැකුළු

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

231
232 232
233
234
235
236
237
238

239 239
240

231
232 232
233
234
235
236
237
238

239 239
240

 

 

 

241 – අණබෙර ගස
242 – සමිඳුන් ආත්මය
243 – අපට ලොවක්
244 – ඉල්ලා යදින දේ
245 – දිනපතා උදාවන
246 – මා තුලට වඩින්නට
247 – දෙවි සමිඳේ
248 – හෙම්බල ආත්මයේ
249 – රුවන් පහනක්
250 – වැටී වැටී මා යලි
251 – සිහිල් සුළං

241
242
243
244
245

246
247
248
249
250
251

241
242
243
244
245
246
247
248
249

250
251

241
242
243
244
245
246
247
248
249

250
251

 

 

 

සමුගැනීමේ ගී

Audio

MP3

MIDI

NOTES

 

 

252 – සමිදුන් හට තුති ගී පූජා
253 – තුටු සිත වඩවව්
254 – සමිදුට ජයවේ
255 – ලෝකෙට දෙන්න මෙදා
256 – ඔබ අප කැව්වා
257 – සාමයේ ප්‍රීතියේ
258 – තුති ප්‍රශංසා වේ
259 – තුති පුදම් ඔබට සමිදේ
260 – දෙවිදුන්ගෙන්

252 252
253
254
255
256
257
258
259
260

252
253
254
255
256
257
258

259
260

252
253
254
255
256
257
258
259
260

 

 

 

261 – සාමයෙ මිහිර බෙදා
262 – සමිදුනි ලස්සන
263 – කිතු සමිදුන් ජය දද
264 – අප දිවි දෙරණට
265 – සදහම් දැහැමින්
266 – සාමය දුන්නේ
267 – දෙවිදුන් හදුනන්නේ
268 – තණ්හාවෙන් බොදවු
269 – තෙදැති ඔද ඇති
270 – දෙවි පිය සමිදේ
271 – සාමයේ ජීවිත මග
272 – මේ මගුල වසරේ
273 – සාම මිහිර විහිදා

261
262
263

264
265
266
267

268 268
269
270
271

272
273

261 261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

271 271
272
273

261 261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

271 271
272
273

 

 

 

ගායනා පූජා සදහා ගී

Audio

MP3

MIDI

NOTES

 

 

274 – සමිදරැවාණනේ
275 – ස්වාමිනි කරැණා කළ මැනව
276 – සමාවන්න සමාවන්න
277 – සමිදුනේ සමිදුනේ
278 – සමාවුව මනේ
279 – අදුරැ ලොවක්
280 – සමාවන්න සමාවන්න

274
275
276
277
278
279
280

274
275
276
277
278
279
280

274
275
276
277
278
279
280

 

 

 

281 – කමා කළ මැනේ
282 – දෙවි සමිදේ ගුණ කරැණා
283 – පාපි සිතැති
284 – ආදර ජේසු
285 – සුරලොව දෙවිදුට
286 – සගපුර දෙවිදුට
287 – සගයේ දෙවිදුට
288 – දෙවි සමිදුන් හට
289 – මහිමේ උස් මණ්ඩලේ
290 – සුරලොව බැජඹෙන

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

281
282
283
284

285
286
287 287
288
289
290

281
282
283
284

285
286
287 287
288
289
290

 

 

 

291 – සගලොව දෙවිදුට
292 – සුරලොවේ දෙවිදුන්
293 – සගේ දෙවිදුට
294 – ශුද්ධවන්ත වන සෙක
295 – සුද්දය සුද්දය
296 – සුවිශුද්ධය මහා බලැති
297 – සුවිසුද්දය
298 – හේළි හේළි
299 – සුද්දවු මහිමතාවේ
300 – සිවිශුද්ධය

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

291
292

293 293
294
295
296
297

298 298
299
300

291
292

293 293
294
295
296
297

298 298 298
299
300

 

 

 

301 – සුරලොව බැබෙලේ
302 – සගයේ අපගේ පියේ
303 – සුරලොවේ පියාණනි
304 – ත්‍රී ඒක සුර ජේසුනේ
305 – සගයේ වසන
306 – සුරලොවේ සුර පියේ
307 – සග වැසි
308 – පියාණනි ඔබේ නම
309 – අපගේ සග වැසි
310 – සගපුර වැජඹෙන

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

301
302
303 303
304 304
305
306
307
308
309
310

301
302
303 303
304 304
305
306
307
308
309
310

 

 

 

311 – ලෝ පව් උසුලන
312 – දෙව් අජබාලකයෝ
313 – ලෝ පව්
314 – ලෝක පාප හරණ
315 – ලොවේ සත් සැම
316 – ලොවේ පාප අදුර
317 – ලෝ පව් දුරලන
318 – ලෝක පාප හරණ

311
312
313
314
315
316
317
318

311
312
313
314
315
316
317
318

311
312
313
314
315
316
317
318

 

 

 

ජේසුතුමන්ට ගී

Audio

MP3

MIDI

NOTES

 

 

319 – ජෙසුනි ඔබට නමො
320 – ජෙසු රජාණෙනි
321 – ජයවෙ ජෙසුනි
322 – රොනට වදින
323 – ජෙසු තුමෙනි
324 – ජෙසුනි ඔබ නාමය
325 – ජෙසුනී ලොනයන් කෙරෙහි
326 – සුමිහිරි ජෙසු
327 – පෙම්බර ජෙසුනි
328 – ආදර දෙවි සමිදු මගෙ
329 – ක්‍රිස්තු රජාණන්ට 
330 –  ක්‍රිස්තු තුමන්ට 
331 – හෘදයෙන් සාන්ත දාන්ත
332 – කිතුනි ඔබේ
333 – බලව් බලව් අපේ දෙවිසුරෝ 
334 – ගලවුමේ බලව් පූ 
335 – මිහිරි මැ වේ සිත 
336 – හිස නමා 
337 – සව් දේ මැව් 
338 – ජේසුස් මා සමිඳුනි 
339 – ආ සුරිඳුනි 
340 – දිව්‍ය සිරි 
341 – ජේසුනි ජේසුනි 
342 – ජයවේවා සැරදේවා 
343 – සව් සොමි සිරින් 
344 – වන්දනා කරමෝ 
345 – මරිතුමී සමගිනා 
346 – මා ප්‍රේම වූ 
347 – රැයෙහි අහසේ 

319
320 320
321
322 322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

332
333
334
335

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

 

 

 

සත්ප්‍රසාදීය ගී 

AUDIO

MP3

MIDI

NOTES

 

 

348 – සිරස නමා 
349 – ජේසු දෙවියනි 
350 – දීව්‍ය ශ්‍රී පූපෙනී 
351 – වඳිමු බිමට පහත්වී 
352 – ස්වර්ගයෙන් පහල වූ 
353 – නිත්‍ය ස්තුතියට 
354 – අති ශ්‍රී ශුද්ධ 
355 – ආ උතුම් මේ 
356 – සමිඳුනි ඔබ 
357 – දිව්‍ය ජේසූ මේ තමා 
358 – පරලෝකේ මන්නාවෙනී 
359 – ජේසුනී  නිහඬවී 

348
349
350
351
352
353
354
355
356

357
358
359

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

348
349
350
351
352
353
354

355
356
357
358
359

 

 

 

360 – කුරුසේ නැග අත් විහිදා 
361 – මා  ජේසු 
362 – යහනක විලසේ 
363 – මරු පරදාලා 
364 – සෙවනැලි මත 
365 – බලව් බලව් කුරුසේ 
366 – නැගිටිව් එක්වව් 
367 – ආලෝකයේ දරුවෝ 
368 – පවුරු බිඳන් 
369 – සිරුරෙනි සැබෑ නමෝ 

360
361 361
362
363
364
365 365
366
367
368
369

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

 

 

 

370 – අහෝ ලෝ පව් නිසා 
371 – ජේසුනී මරණෙට
372 – ගැත්සෙමේනි නම් 
373 – වාදනවේ දුර 
374 – ලෝ දනා ගලවනා ලෙසා 
375 – සුර ලොවිනේ

370
371 371
372
373
374
375

 

 

 

 

  දේව මෑණියන්ට ගී  AUDIO MP3 MIDI NOTES  

 

376 – කරුණාබර ඇත පා 
377 – මා මව්නි 
378 – සිඹිමුව ඔබෙ සිරිපා කමලා 
379 – පැනිබර වන මල්
380 – සාගරේ තරුවෙනී 
381 – සුරිඳු ජේසු මෑණියේ 
382 – නිමල කන්නි මරිය 
383 – දෙපා ළඟ තබාලා  
384 – ශ්‍රී ලංකා රාණි මෑණියේ
385 – සුවඳ ජලේ පිපි
386 – මංගල වේවා
387 – අපමණ සෙත මට
388 – සුවඳ සැවැන්දන
389 – මරියනි මාගේ 

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

376
377
378
379
380

381 381
382
383
384
385
386
387
388
389

376
377
378
379
380
381 381
382
383
384
385
386
387
388
389

 

 

 

390 – ජම්ම දෝෂයෙන් 
391 – මරිය රැජිනියේ
392 – ඔබ ළගැ සරණ සොයා 
393 – අම්මා පුදන්නයි 
394 – තේජ බරිත 
395 – මගේ අත් බව 
396 – ජේසු අම්මෙ 
397 – මුහුදෙ දුලන 
398 – මංගල සිරි මවලා 
399 – නන් වර ලැබදී  

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

 

 

 

400 – උදයෙ පිපුණු 
401 – සුර ලොව රාජිණියේ 
402 – ලිලිය සේය 
403 – වනව් බුබුළුවා 
404 – නිමල වූ කන්නි මාතා 
405 – නමෝ මරිය රාජිණී 
406 – සුනිමල් උපත ඔබේ 
407 – වේවා මා මාතාට 
408 – දකිම් මගේ මවුන් 
409 – සාමදානයේහි රාජණිය 

400
401
402
403
404
405
406

407
408
409

400
401
402
403
404
405 405
406

407
408
409

400
401
402
403
404
405 405
406

407
408
409

 

 

 

410 – සපිරි සෑම 
411 – කියව් මරි තෙමීට
412 – ගීත ගයමින් 
413 – දෙවිඳු වචනයට 
414 – පාතිමාවේ මෑණී 
415 – නෙළුම් පිපීලා 
416 – ඔබයි අපේ රාණි 
417 – ඔබෙ සෝබන අත්‍ විහිදා 
418 – නිමල කුමරියේ 
419 – සුවදැති සුමුදු
420 – සමන් කැකුළු තුවරලා 
421 – රිදී වළා ගැබින් නැගෙන

410
411
412
413
414

415
416
417
418
419
420
421

410
411
412
413
414

415
416
417
418
419
420
421

410
411
412
413
414

415
416
417
418
419
420
421

 

 

  ශුද්ධාත්ම ගීතිකා  AUDIO MP3 MIDI NOTES  

 

422 – ස්ප්‍රීතු සාන්තු දෙව් ස්වාමිනී 
423 – දෙවන් පහන් 
424 – ස්ප්‍රීතු සාන්තු දෙව් වඩිනු 
425 – ශුද්ධාත්මෙනි 
426 – ශුද්ධාත්මෙනී – ශුද්ධාත්මෙනී 
427 – වඩිනු දෙව් ස්ප්‍රීතු

422
423
424
425
426
427

422
423
424
425
426
427

422
423
424
425
426
427

 

 

  නත්තල් ගීතිකා  AUDIO MP3 MIDI NOTES  

 

428 – වඩීනු දෙව් මැසීයා 
429 – අහෝ මේ රෑ
430 – රෑ තරු බබළනවා 
431 – කලකට පෙර ඒ බෙත්ලෙහෙමේ 
432 – සීනු හඬින් 
433 – රැයක අඳුර 
434 – සාමයෙ කුමරුවනේ 
435 – ජේසු රජාණෝ 
436 – නීල අහසේ 
437 – බාලොලි බාලොලියේ
438 – බෙත්ලෙහෙම් පුරේ 
439 – බෙත්ලෙහෙමේ අද රෑ උපන්නා

428
429

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

 

 

 

440 – සුර දූත කථා 
441 – රන් රසින් 
442 – තරු ගොඩක් 
443 – හඳයි තරුයි 
444 – නිසසල ඒ 
445 – බෙත්ලෙම් පුරයේ 
446 – දොයි දොයි 
447 – සීතල පිණි පොද 
448 – සොඳුරු පැයක 
449 – පායන තරු පෙල

440
441
442
443
444
445
446
447
448

449

440
441
442
443
444
445
446
447
448

449

440
441
442
443
444
445
446
447
448

449

 

 

  මුනිවර ගීතිකා AUDIO MP3 MIDI NOTES  

 

450 – ශ්‍රී කන්‍යා මෑණියන්ගේ 
451 – සන්තානා මෑණියනේ දෙව් මව්ගේ  
452 – සාන්ත ආනා මෑණියනේ 
453 – සන් සෙබස්තියන් 
454 – සෙබස්තියන් මුනි සඳුනේ 
455 – ජයසිරි මඟුලකි 
456 – පාදුවා නගරයේ 
457 – ලස්සන කුසුමන් 
458 – ඉල්ලන දේ දෙන නිබඳේ 
459 – වේවා ජයසිරි 
460 – වන්දනීය වූ 

450
451
452
453
454
455
456 456
457
458
459
460 460

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

 

 

  විවිධ ගීතිකා  AUDIO MP3 MIDI NOTES  
  461 – සුරංගනාවියක් වගේ 
462 – මංගලම් ජය මංගලම් 
463 – ආදරේ මල් 
464 – පොට්ටු පොට්ටු 
465 – ලේ කිරි කරලා 
466 – මල් මල් ලොවකට 
467 – මංගලම් සුබ මංගලම් 
468 – සංජීවදානී 
469 – අප සුරකින 

461
462
463
464
465 465
466
467
468
469

461
462
463
464

465
466
467
468
469

461
462
463
464

465
466
467
468
469

   
  470 – මිතුරන් සමගින 
471 – පිත් පුත් ස්ප්‍රිතු 
472 – ක්ෂමා කළ මැනව 
473 – ජේසුගේ සිරුරම 
474 – අම්මෙ කියන්නකෝ 
475 – මෙතැන් පටන්
476 – දුක්බර දිවියක 
477 – ධීවරයෝ 
478 – වරද මා අතේ 
479 – සදාකාල මේ පොරොන්දුවේ

470

471
472
473
474
475
476
477

478
479

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

 

470

471
472
473
474
475
476
477
478
479

 

   
  480 – කව්රු වුවත් ඔබ 
481 – උකුත් වූහ 
482 – කැඳවනු මැන 
483 – දෙවි සමිඳුන්ගේ 
484 – සරණේ 
485 – කැකුලේ පතුලේ 
486 – කුඩා අපව 
487 – කැමති ලෙසින් 
488 – දැල් පුරවා 
489 – පැමිණෙත්වා 
 

480

488

480

 

 

 

 

 

 

 

488

   
  491 – නමෝ පිය දෙවිතුම නමෝ 
492 – පිය දෙවි නැමදා 
493 – පුංචි අපේ රජාණනී  
494 – දේව ප්‍රශංසා 
495 – මා වෙත ඔබ එන්ටා 
496 – ඉවසිල්ලක් නැතිව 
497 – සෑම දෙයම මවමිනේ 
498 – ලෝකේ රක්‍ෂණයෙනි 
499 – මුතු කැට සොයනට 
500 – දෙවි සමිඳු මිදි උයනේ
         

 

DOC200312-20032012005624

IF YOU HAVE MIDI (MUSIC) OR  AUDIO (VOICE) FILES FOR ANY OF THE ABOVE HYMNS, PLEASE CONTACT SUPUWATHA TEAM via the following email.

royofm@gmail.com

Thank you so much.
Jesu Pihtai.

SUPUWATHA TEAM.